Privacybeleid

(Update 17-02-2022)

Inleiding

In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe Praktijk InZicht omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Wie zijn we

Praktijk InZicht is een praktijk voor integratieve counseling en therapie (therapeut in opleiding), gevestigd te Huissen. Praktijk InZicht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister onder het nummer 68858337.

Voor vragen over het privacy statement is de praktijk bereikbaar binnen de openingstijden van de praktijk op telefoonnummer 06-11818482. Ook kunt u contact opnemen per e-mail via het e-mailadres welkom@praktijkin-zicht.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat Praktijk InZicht een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over eventueel uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die Praktijk InZicht, na uw expliciete schriftelijke toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Praktijk InZicht spant zich in uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de therapeut:

 • Zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke- en medische gegevens.
 • Ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Zolang de therapeut in opleiding is wordt er informatie uit het dossier uitgewisseld met de opleiding.

Uw therapeut en diens opleiders hebben wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming tenzij dit wettelijk anders is bepaald.

– Voor het gebruik van mijn waarneming tijdens mijn afwezigheid.

– Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

– Voor geanonimiseerd gebruik tijdens supervisie.

– In geval van facturering wordt een klein deel van de gegevens uit uw dossier gebruikt voor de financiële administratie, die door de boekhouder wordt gebruik voor de administratie.

Als wij om andere redenen gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw schriftelijke toestemming vragen.

In geval van facturering: Uw privacy op uw nota

Op de nota die u ontvangt staan de volgende gegevens

 1. uw naam
 2. de datum van de begeleiding
 3. een korte beschrijving van de begeleiding, zoals ‘integratieve counseling’.
 4. de kosten van het consult inclusief en exclusief BTW

Online registratie van persoonsgegevens

Praktijk InZicht registreert online geen persoonsgegevens. Wanneer u via de e-mail persoonlijke gegevens verstuurt naar de praktijk, vraagt de praktijk u deze gegevens met een wachtwoord te beveiligen. WhatsApp wordt enkel gebruikt voor het maken of verzetten van afspraken.

E-mailadres

Emailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van o.a. het verzenden van: informatie met betrekking tot COVID-19, informatie met betrekking tot afspraken, het middels een versleuteld document versturen van facturen, het middels een versleuteld document versturen van de begeleidingsovereenkomst, uitnodigingen voor deelname aan een enquête ten behoeve van evaluatie van de zorgverlening en opgave voor lezingen. Dit geschiedt zo nodig via beveiligde e-mail. Per cliënt wordt enkel gemaild met het op het aanmeldformulier genoteerde e-mailadres. Het e-mailadres van de cliënt wordt ook vermeld in het digitale dossier van de cliënt.

Verbeteren van onze dienstverlening

Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een klachtenformulier aan ons heeft toegezonden of de gegevens die u invult in de evaluatie na afloop van het traject.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op de website van Praktijk InZicht kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, podcast etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site. Kijk voor meer informatie over de cookies van deze websites op de desbetreffende site.

Bewaartermijn

Het medisch dossier wordt volgens wettelijke bepaling Wet Geneeskundige behandelovereenkomst gedurende 20 jaar bewaard vanaf het 18e levensjaar. Overige door u verstrekte persoonsgegevens, voor bijvoorbeeld deelname aan voorlichtingsavonden, worden na gebruik vernietigd.

Gebruik van functionele cookies

Praktijk InZicht maakt gebruik van functionele cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen, zoals de taal waarin u de website wilt lezen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting https://veiliginternetten.nl/

Beveiliging

De website https://praktijkin-zicht.nl is beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat.

Verwerkers en andere derden

De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt

 • Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
 • Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;
 • Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is:

Toestemming van de betrokkene;

Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;

Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.

 • Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER een land of internationale organisatie ten aanzien waarvan geen adequaatheidsbesluit is genomen, dan wel een land waarmee geen juridisch bindend en afdwingbaar instrument is gesloten

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Praktijk InZicht of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. De praktijk zal u vragen om u te legitimeren voordat de praktijk gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

In sommige gevallen kunnen wij niet voldoen aan het totaal verwijderen van al uw gegevens omdat we een wettelijke bewaarplicht hebben. Daar zullen we u dan ook van in kennis stellen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of via de VBAG.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 17 februari 2022.

Privacy voorwaarden - logo praktijk InZicht